Background Image

неприкосновеността на личния живот политика

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is  ZZ-Job, Godfried Schalckenstraat 6, 4921 CR MADE.

De gebruiker is elke onderneming die van de website gebruik maakt en/of die gegevens doorstuurt met behulp van de formulieren op de website zzjob.eu

Welke informatie over de gebruiker verzamelt onze website en op welke wijze kan ze de informatie gebruiken?

Onze website zal de informatie van de bezoekers verwerken (en ook verzamelen) enkel voor zover dat nodig is om diensten op het hoogste niveau te kunnen verlenen.

In individuele gevallen zullen wij de volgende informatie van de bezoekers verzamelen: e-mailadres of persoons- en adresgegevens (bv. in geval van een enquête).

De persoonsgegevens van de gebruikers woorden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke voor de correcte verwerking van de aanvraag en uitvoering van de diensten. Het beschikbaarstellen van de persoonsgegevens is elke keer vrijwillig. Tot overeenkomsten voor verstrekking van de persoonsgegevens in het kader van de verwerking door de beheerder worden gerekend:

  • Correspondentie in vorm van antwoorden op de ontvangen aanvragen via de contactformulieren.

  • Het sluiten en de uitvoering van de verkoopsovereenkomst.

  • Het doorsturen van handelsinformatie (met voorafgaande toestemming in de vorm van inschrijving op de nieuwsbrief).

De hierboven vermelde informatie zal niet aan derden worden doorgegeven voor andere doelen dan vereist voor de uitvoering van de bestelling/dienst etc.

De IP-adressen van onze gebruikers worden gebruikt in gevallen als: diagnose van problemen met betrekking tot de werking van onze server/analyse van inbreuken op de veiligheid of met betrekking tot het beheer van onze website. Het IP-adres kan ook worden gebruikt voor het verzamelen of het identificeren van demografische gegevens van personen die onze website bezoeken.

In bijzondere gevallen kunnen wij toestaan dat verzamelrapporten/algemene tematische overzichten worden opgesteld en aan derden bekendgemaakt (de doorgegeven overzichten bevatten geen gegevens op basis waarvan de gebruikers van de website kunnen worden geïdentificeerd).

De verkregen gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven wanneer deze entiteiten aan ons de volgende diensten verlenen: diensten met betrekking tot de bediening van onze website, diensten met betrekking tot de uitvoering van gesloten overeenkomsten via de website, diensten met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens of voor marketingdoeleinden (in de vorm van re-marketing). In dergelijke gevallen geval is het doorgeven van gegevens gegarandeerd door de externe entiteit in de vorm van een garantie dat zijn databanken vertrouwlijk zijn.

Wij mogen de verkregen gegevens uitsluitend buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven, wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen ons en de dienstverlener met zetel buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verfiëren wij of het derde land een adequate bescherming van persoonsgegevens garandeert.

Cookies

Onze website maakt gebruikt van cookies die het gebruik van bronnen van onze website bevorderen. Cookies bevatten nuttige informatie en worden op de computer van de gebruiker bewaard – onze server kan ze opnieuw lezen bij een nieuwe verbinding met deze computer. Onze website maakt gebruikt van cookies voor statistische en marketingdoeleinden (in de vorm van re-marketing) en ook om te garanderen dat de website op correcte wijze functioneert.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de webbrowser zodanig te configureren dat die de cookies niet kan opslaan op het toestel van de gebruiker. Informatie betreffende de instellingen van de webbrowser is beschikbaar in het menu of op de website van de producent. Uitschakelen van cookies in de webbrowser ontneemt de gebruiker de toegang tot de informatie op onze website niet, maar kan het gebruik ervan belemmeren.

De cookiesbestanden kunnen nadat zij zijn opgeslagen door de gebruiker worden verwijderd via de betreffende webbrowserfuncties, de hiervoor bestemde programma`s of de hiervoor bestemde tools van het besturingssysteem dat de gebruiker gebruikt.

Lees meer over cookies op het adres:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Privacybescherming van minderjarigen

Onze website houdt geen toezicht en verifieert de informatie over de leeftijd van de bezoekers niet. De contactgegevens van de bezoekers van onze website (zoals e-mailadressen van de gebruikers) worden verwerkt overeenkomstig de bestemming waarvoor ze werden verkregen. Minderjarigen mogen geen informatie doorsturen en zich niet inschrijven voor diensten die worden verleend door onze website zonder dat de ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger hiervan op de hoogte zijn.

Beveiligingen

Onze website is beveiligd ter bescherming van de gegevens die onder onze controle blijven zodat ze niet verloren gaan, niet verkeerd worden gebruikt en niet gewijzigd worden. Wij verplichten onszelf ertoe om alle gegevens van onze gebruikers te beschermen en dit in overeenstemming met de normen voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid. De toegangsrechten tot persoonsgegevens van de gebruikers zijn zodanig streng beperkt dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Toegang tot contact-en adresgegevens is slechts aan een beperkt aantal personen verleend in overeenstemming met de geldende bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Rechten van natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt

Wij informeren hierbij dat u het recht heeft om het volgende te eisen: toegang tot uw persoonsgegevens, wijziging van persoonsgegevens, verwijdering van persoonsgegevens, beperking van verwerking of indiening van bezwaar tegen hun verwerking of indiening van klacht bij de bevoegde instantie. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verplaatsen naar een andere entiteit.

De gegevensbeheerder heeft het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker ter beschikking te stellen aan bevoegde instanties krachtens bepaalde wettelijke bepalingen (bv. aan gerechtelijke politie).

Tenzij anders bepaald door de wet, bewaart de gegevensbeheerder de persoonsgegevens van de gebruiker zolang dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd.

U kunt op elk moment de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

De intrekking heeft geen invloed op de confirmiteit inzake de wetgeving op verwerking, waarvoor de toestemming werd verleend vóór de eigenlijke intrekking van de toestemming.

U kunt alle aangiftes melden via elektronische of tradionele post.

Contact

Gebruikers met bijkomende vragen betreffende de bovenvermelde verklaring van vertrouwelijkheid, de op de website toegepaste praktijken en die met de gegevensbeheerder contact willen opnemen, kunnen hun vragen stellen via e-mail: zzjobb@gmail.com of via traditionele post op het adres: ZZ-Job, Godfried Schalckenstraat 6, 4921 CR MADE.

ga naar boven